O projekcie

Pomimo licznych dowodów naukowych dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania zlewniowego zasobami wodnymi ich wdrażanie wciąż natrafia na bariery społeczno-organizacyjne. Czynnikiem decydującym jest lokalny, oddolny charakter ich wdrażania, wymagający współpracy wielu podmiotów/osób prywatnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że lokalny system wdrażania jest niezbędny dla osiągnięcia efektu regionalnego/lokalnego. Jest to szczególnie istotne w kontekście obszarów interwencji w ramach nowego okresu programowania Unii Europejskiej. 

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest projekt WATERDRIVE, który stawia sobie za cel zwiększenie potencjału zarówno władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego działających w ramach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, dążąc do poprawy ilości i jakości wody oraz wzmocnienia usług ekosystemowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W tym celu niezbędne jest zbudowanie potencjału dla działań wielopodmiotowych, co zapewnić ma realizacja projektu m.in. poprzez moderacje procesu współpracy przez wyszkolonych w ramach projektu doradców „zlewniowych” (ang. catchment officer) działających w ramach systemu publicznego doradztwa rolniczego, opracowanie narzędzi dla wsparcia decyzyjnego w zakresie ujęcia gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym, zarządzania zjawiskami ekstremalnymi jakimi są powodzie i susze w aspekcie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, oraz dostosowania polityk regionalnych i systemów odszkodowań.

Atutem projektu jest zapewnienie narzędzi oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (edukacyjny pakiet multimedialny) dla grup docelowych w celu optymalizacji zarządzanie własnymi zasobami wodnymi i ekosystemami w perspektywie długoterminowej. Projekt WATERDRIVE ma zatem szanse przyczynić się w sposób skuteczny do poprawy lokalnych praktyk wdrożeniowych i osiągnięcia trwałego wpływu na zmianę postaw.

Projekt zakłada współpracę i wymianę doświadczeń w 8 krajach leżących w zlewni Morza Bałtyckiego, co będzie skutecznie integrować regiony Interreg Baltic Sea Region wokół idei wzmacniania lokalnych praktyk wdrożeniowych w zakresie gospodarowania wodami.

W Polsce projekt będzie realizowany na obszarze 4 województw: lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, z których minimum jedno zostanie wybrane jako obszar pilotażowy testowania działania nowego typu doradcy rolniczego. Realizowany będzie przez 3 partnerów: instytucję naukową Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN z Łodzi, instytucję publiczną: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oraz partnera prywatnego PhenoHorizon OLP sp z.o.o z Łodzi.

Kontakty

Koordynator projektu: Staffan Lund, Swedish University of Agricultural Sciences

email: staffan.lund@slu.se

telefon: +46706303829

Oficer ds. Komunikacji: Zanda Melnalksne, Farmers’ Parliament, Latvia

email: zanda@zemniekusaeima.lv

telefon: +37129484101

Zarządzający narzędziem planowania: Maciej Kowalczyk, Pheno Horizon OLP Sp. Z o.o.

email: maciej.kowalczyk@phenohorizon.com

telefon: +48607929905 

Waterdrive jest finansowany z unijnego Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg oraz ze składek krajowych Danii, Polski, Rosji, Litwy, Finlandii, Estonii i Łotwy.

Więcej informacji

https://water-drive.eu