WATERDRIVE – Rozwój obszarów wiejskich napędzany wodą w regionie Morza Bałtyckiego

Czytaj więcej

Zestaw narzędzi lokalnego uczestnictwa

Jesteś odpowiedzialny za projekt gospodarki wodnej i chcesz facylitować spotkania, aby zaangażować różnych interesariuszy w swój projekt i zachęcić ich do udziału.

Narzędzie planowania

Rozwój narzędzia jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu w ramach WP 3.3.

Podręcznik przywództwa

Liderzy lokalni i regionalni pełnią kluczową rolę w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi.